İZMİR TURİZM TANITMA VAKFI TADİL SENEDİ

KURULUŞ
Madde 1- Yasalar ile bu resmi senet hükümleri uyarınca yönetmelik ve kamuya yararlı hizmetler sunmak üzere “İzmir Turizm Tanıtma Vakfı (İZTAV)” kurulmuştur. Bundan böyle izleyen maddelerde kısaca “Vakıf” olarak anılacaktır.

MERKEZ VE ŞUBELER
Madde 2- Vakfın merkezi, Büyük Efes Oteli Convention Center, Alsancak İzmir’dedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni ile Vakıf yurt içinde ve yurt dışında şubeler, iktisadi işletmeler, tanıtım merkezleri açabilir.

VAKFIN AMACI VE FAALİYET KONULARI
Madde 3-A) VAKFIN AMACI:
Vakfın amacı; yasal izinleri alarak İzmir’in turizm potansiyelini artırmak, turistik değerlerini korumak, geliştirmek, İzmir’i ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak, kentin tanıtım politikalarını oluşturmak ve uygulamak, kongre turizmini geliştirmektir.

B) VAKFIN FAALİYET KONULARI: Vakıf, turizmde eğitici eğitiminden yönetici ve hizmet personeline kadar eksiksiz ve birbirini tamamlayan ve dünya turizm gelişmelerine paralelliği muhafaza eden bir eğitim anlayışı ve uygulamasını sağlamak ve 3-A maddesinde sayılan amacına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetleri yapmaya ve bu faaliyetleri mali yönden destekleyecek ve kolaylaştıracak tasarrufları icraya yetkilidir.
a) İzmir’de genel olarak turizmin ve özel olarak kongre ve incentive turizminin gelişmesi için bir kongre ve ziyaretçi bürosu (Convention & Visitors Bureau) oluşturmak, bu büroyu yönetmek, tanıtım için gerekli kaynakları temin etmek, büronun gereksinim duyacağı finansmanı sağlamak,
b) İzmir’in tanıtım ve turizminin gelişimi ile yatırım politikalarını oluşturmak, bölge ve ülke tanıtımını ulusal ve uluslararası alanda yaygınlaştırmak bu çerçevede kongre turizminin gerçekleştirilmesine yönelik kongre merkezi projeleri hazırlamak, hazırlatmak, inşa etmek, işletmek,
c) Vakıf bünyesinde turizm, tanıtma ve turizm eğitim politikaları ile ilgili alınan kararları uygulamak, kentin merkezi ve yerel idari birimleri ile sivil toplum kuruluşları ve üniversiteleri kentin tanıtımı ile ilgili çalışmalarda bir araya getirmek, bu kuruluşlarla uyum ve işbirliği içinde çalışmak,
d) Kentin turistik, kültürel ve gastronomik değerlerini tanıtmak ve turizme kazandırmak,
e) İzmir’in turizm alanında pazar payını artıracak etkinlikler düzenlemek, yurt içi ve yurt dışında düzenlenmiş etkinliklere katılmak,
f) Tanıtım amaçlı yazılı, görsel ve elektronik yayınlar yapmak; doküman hazırlamak; yayın ve doküman için bilgi, film, fotoğraf ve dia bankası kurmak; film, slayt, broşür, bülten, gazete, dergi ve sair her türlü yayını yaparak amacı doğrultusunda görüşlerini açıklamak,
g) Kentin ortak ve şahsi kaynaklarının verimli, ekonomik ve etkili olarak kullanılması için belirlenen tanıtım faaliyetlerine bağış ve her türlü kaynaktan gelir temin etmek, bu amaçla organizasyonlar yapmak,
h) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında dernek kurmak, federasyon veya konfederasyon kurmak veya kurulu bir federasyona veya konfederasyona katılmak, gerekli izin alınarak vakıfların kurabileceği tesisleri kurmak,
ı) Amaçlarına yönelik alanlarda ulusal ve uluslararası projelerin yürütücüsü paydaşı, tarafı veya katılımcısı olmak,
j) Projelerini hayata geçirmek amacıyla, gerekli mali destek için ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına ve programlara projeler hazırlamak ve yürütmek, projelerin uygulanmasında yerli, yabancı ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile proje bazlı ortaklıklar kurmak,
k) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek, vakıf veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
l) Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
m) İzmir’de turizmle ve vakfın amaçları ile bağdaşan diğer tüm konularda bilimsel araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları yapmak ve yaptırmak,
n) Vakfın amaçlarının kamuoyuna duyurulmasını ve çalışmalarla ilgili katılımı sağlamak için seminerler, sempozyum, kurslar, festival, kongre turizmi ve fuarı düzenlemek ve düzenlenen bu etkinliklere katılmak,
o) Turizm ile ilgili eleman yetiştirmek için yerli ve yabancı uzmanlar ve eğiticiler ile iş birliği içinde eğitim programları yapmak,
p) Yasaların öngördüğü diğer gerekli çalışmaları yapmak,
r) Tarihi ve kültürel mirasımızın korunması ve yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması için şahıslar veya resmi kurumlar adına kayıtlı tarihi ve eski eserleri satın almak, kiralamak, restore et - işlet - devret yolu ile restorasyonlarını yaparak kullanmak, kiraya vermek veya satmak, ayrıca satın alınan eski eserleri, vakıf bütçesinden restore edilmediği takdirde restore et - işlet - devret yolu ile değerlendirmek,
s) İzmir’i tanıtıcı eşya ve benzeri malzemeleri üretmek,
t) İzmir turizminin geliştirilmesi için her türlü çalışmayı yapmak, mali destek sağlamak, amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışından kişi ve kurumları davet etmek, giderlerini karşılamak, yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılmak, kongre, sağlık, kruvaziyer, inanç, gençlik, şehir turizmi dâhil her çeşit turizme destek olmak.

HUKUKSAL İŞLEMLER YETKİSİ
Madde 4- Vakıf, amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama sureti ile sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal gelirlerini bir ya da birden çok kez yatırımda kullanmaya; vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollar ile mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı için bunları değerlendirip satmaya; Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve gerekli yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflarla iş birliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya; amaçlarına harcayacağı gelirlerini artırmak için para ya da mal varlığına giren değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya; taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehini dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule; vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye; vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, Türk Medeni Kanunu’nun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

MAL VARLIĞI
Madde 5- Vakfın mal varlığı, kuruluşta vakfedenlerin bağışladıkları 20.000.-TL nakit ile kurulmuştur. Vakfın mal varlığı hiçbir biçimde amaç ve hizmet konuları dışında harcanamaz.

2. BÖLÜM
YÖNETİM HÜKÜMLERİ
VAKFIN ORGANLARI
Madde 6- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.
a) Mütevelli Heyeti
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu

KURUCU MÜTEVELLİLER
Madde 7- Vakfın kurucu mütevellileri aşağıda gösterilmiştir.
1. İzmir Valiliği
2. İzmir Ticaret Odası
3. TÜRSAB
4. İzmir Efes Convention Center
5. İzmir Hilton Enternasyonel Otl. A.Ş.

DANIŞMA KURULU
Madde 8- Danışma Kurulu, turizm ve tanıtım konusunda çalışanlardan, Mütevelli Heyetin belirleyeceği kişilerden oluşur.
Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun belirleyeceği gündeme göre Vakfın amaç ve hizmet konularına ışık tutacak görüşleri oluşturmak amacıyla çalışmalar yapar.
Danışma Kurulunun görev süresi, Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlıdır.

MÜTEVELLİ HEYETİ
Madde 9- Vakfın kurucuları, Vakıf Mütevelli Heyetinin daimi üyeleridir.
Vakfın Mütevelli Heyeti, Vakfın kurucu mütevellileri ile Vakfa sonradan üye olan gerçek ve tüzelkişilerden oluşur.

Tüzelkişi statüsündeki üye kurumlar Mütevelli Heyeti toplantılarında yetkilendirecekleri bir kişi tarafından temsil edilirler. Bu kurumlar Mütevelli Heyetinde görevlendirdikleri temsilcileri için; her bir kişi için bir defaya mahsus olmak üzere, yetki belgesi düzenlerler ve düzenledikleri bu yetki belgelerinin en geç heyetin toplantı yapacağı gün ve toplantı saatine kadar Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığına ulaştırılmasını sağlarlar.

Madde 10- Mütevelli heyeti Nisan ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez olağan olarak toplanır.
Mütevelli Heyeti, üyelerinin üçte ikisinin yazılı talebi ya da Yönetim Kurulunun bu doğrultuda alacağı karara istinaden Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı ile olağanüstü olarak toplanır.
Olağanüstü toplantılar gündemli olarak yapılır ve bu toplantılarda gündemdeki konuların dışında başka konular görüşülmez.

Madde 11- Mütevelli Heyeti toplantıları, Heyetçe seçilen bir başkan, bir sekreter ve bir kâtipten oluşan üç kişilik divan heyeti tarafından yönetilir.
Mütevelli Heyet toplantı ve karar yeter sayısı, Mütevelli Heyet üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa 7 gün sonra katılanlar ile ikinci toplantı yapılır ve katılanların çoğunluğu ile karar alınır.

MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ
Madde 12- Vakıf kurucularının dışında kalan Mütevelli Heyeti üyelerinin:
1- Talepleri nedeniyle vakıf üyeliğinden ayrılmaları,
2- Üst üste iki yıl yıllık aidatlarını ödememeleri,
3- Tüzel kişi statüsündeki üyelerin bu kişiliklerinin yasal olarak son bulması,
4- Olağanüstü toplantılar da dâhil olmak üzere üst üste iki toplantıya katılmamaları,
5- Gerçek kişi üyelerin hukuki ehliyetlerini kaybetmeleri hallerinde vakıf Mütevelli Heyeti üyelikleri Mütevelli Heyetinin kararı ile sona erer.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 13- Mütevelli Heyetinin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
a) Yasaların öngördüğü hükümler ile vakfın amaç hizmet konuları yönünde gereken kararları almak,
b) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,
c) Yönetim Kurulu çalışma programı ve bütçe taslağını onaylamak,
d) Denetçilerin raporlarını görüşmek, bilanço ve gelir-gider hesaplarını inceleyip onaylamak, Yönetim Kurulu ve denetçileri ibra etmek,
e) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Vakıf içtüzüğü ve diğer tüzükleri görüşüp kabul etmek, vakıf iktisadi işletmelerini düzenlemek,
f) Vakıf resmi senedinin değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisi ve tasarısını görüşmek ve karara bağlamak,
g) Vakıf üyelerinin ödemesi gereken yıllık aidat miktarını belirlemek,
h) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan vakıf üyelik esaslarına ilişkin yönerge taslağını görüşmek ve karara bağlamak,
i) Mütevelli Heyetine 2 yıl süre ile temsilci göndermeyen, üst üste iki yıl üyelik aidatını ödemeyen, kurucu statüsünde olmayan üyeleri Vakıf üyeliğinden çıkarmak
j) Danışma kurulu üyelerini belirlemek.

YÖNETİM KURULU
Madde 14- Yönetim Kurulu Vakfın yetkili yönetim organıdır.
Yönetim Kurulu’nun görev süresi üç yıldır.
Yönetim Kurulu, dördü Mütevelli Heyetinin kurucu üyelerinden, yedisi ise Vakıf Mütevelli Heyetinin diğer vakıf mütevellisi gerçek ya da tüzelkişileri arasından seçeceği üyelerden olmak üzere toplam 11 tüzel ya da gerçek kişiden oluşur.
Mütevelli Heyetçe, Vakıf mütevellisi gerçek ya da tüzelkişiler arasından ayrıca 7 yedek üye seçilir.
Seçilen tüzel kişiler; kendilerinin belirleyeceği birer kişi tarafından Yönetim Kurulunda temsil edilirler.
Seçilen gerçek kişiler Yönetim Kurulunda başka birisi tarafından temsil edilemezler.
Yönetim Kurulunda görev yapan tüzelkişiliklerin temsilcileri değişse bile, Yönetim Kurulu üyeliği, görev süresi sonuna kadar devam eder.
Ancak temsilci görevlendirmemek suretiyle Yönetim Kurulunun üst üste 3 toplantısına katılmayan seçilmiş tüzel kişi üye ile mazeretsiz olarak Yönetim Kurulunun üst üste 3 toplantısına katılmayan gerçek kişi üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer.
Görevlendirdikleri temsilcilerinin görevinden istifa ettiğini Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak bildirmesi ya da mazeretsiz olarak Yönetim Kurulunda üst üste üç toplantıya katılmaması durumunda keyfiyet kişinin, adına görev yaptığı tüzel kişiliğe bildirilir. Tüzel kişilik bu durumda Yönetim Kurulunda kendisini temsilen görev yapmak üzere başka birini ivedilikle görevlendirir.
Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine geri kalan süreyi tamamlamak üzere yedek üye sırasıyla göreve çağrılır.

Madde 15- Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir defa toplanır. Gerekli hallerde gündemli olarak Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı ile olağanüstü olarak toplanılır.

Madde 16- Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısından bir fazlası olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu iki oy sayılır.

Madde 17- Yönetim kurulunun ilk toplantısında gizli oyla ve üç yıllık süre için bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçilerek görev taksimi yapılır.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 18- Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
a) Vakıf bütçesi, çalışma dönemi hizmet programı, bilanço, gelir-gider çizelgeleri ve faaliyet raporunu hazırlamak ve mütevelli heyetin onayına sunmak,
b) Vakıf resmi senet değişikliği öneri ve tasarısını hazırlamak,
c) Şubelerin açılmasına, iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve şirketler kurulmasına karar vermek,
d) Vakıf personeli ve kadroları atamak, gerektiğinde görevden almak,
e) Vakıf çalışmalarına ilişkin diğer işleri yapmak,
f) Vakfa üyelik taleplerini görüşüp karara bağlamak,
g) Çalışma esaslarına aykırı davranan ve üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen Vakıf üyesinin üyeliğinin düşürülmesi için mütevelli heyete öneri götürmek,
h) Vakıf üyelik esasları taslağını hazırlayarak Mütevelli Heyete önermek.

Madde 19- Vakıf Yönetim Kurulu tarafından temsil edilir. Yönetim Kurulunun bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı kullanır. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı durumlarda, Yönetim Kurulu Başkanının yetki vermesi halinde Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı temsil edebilir.

Madde 20- Denetim Kurulu, Mütevelli Heyet adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.
Kurul Mütevelli Heyetçe üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilecek 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.
Asil üyenin herhangi bir nedenle ayrılması halinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yerine yedek üye göreve davet edilir.
Denetim Kurulu incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinden yapar.
Hesap dönemi itibarı ile düzenlenecek rapor Mütevelli Heyet toplantısından en az 15 gün önce Mütevelli Heyete gönderilmek üzere, Yönetim Kuruluna verilir.
Denetçiler, tüm Yönetim Kurulu toplantılarına çağırılır. Ancak, çağırılan denetçilerin toplantılara katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Denetçilerin yönetim kurulu toplantısında oy kullanma hakları yoktur.

Madde 21- Vakıf Yönetim Kurulunun gözetim ve denetiminde Vakıf organlarının kararlarını uygulamak, iktisadi işletmeler, tesisler ve diğer birimlerin Vakfa ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek, amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesini gerektiren işleri yapmak üzere Vakıf genel sekreteri, yardımcıları, danışmanlar ve yeterli sayı ve nitelikte personel Vakfın kadrolarını oluşturur. Çalışanların çalışma usul ve esasları Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

3. BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE
Madde 22- Vakfın çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar, 31 Aralık’ta sona erer. Vakfın yıllık bütçesi bütçe yönetmeliği ve gelir-gider tablo çizelgelerinden oluşur. Yıllık bütçe yönetmeliğinde öngörülen gelirler ile ayrılan gider ödenekleri, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde yapılacak aktarma yetkileri gibi konular yer alır.

VAKFIN GELİRLERİ
Madde 23- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Üyelerin ödeyeceği yıllık aidatlar,
b) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yapılacak şartlı ya da şartsız bağışlar ile ölüme bağlı ya da bağlı olmayan bağışlar,
c) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak sunulacak hizmetlerden alınacak ücretler ile yararlanma payları,
d) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerinden elde edilecek kira, prim, temettü, komisyon, gelir payı ve diğer gelirler ile bunların satışlarından sağlanacak değer artışları,
e) Vakfın sahibi bulunduğu ya da ortağı olduğu iktisadi işletme, şirket ve diğer ortaklıklardan elde edilecek gelirler,
f) Yapılacak faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
g) Diğer gelirler.

MALİ UYGULAMALAR
Madde 24- Vakfın mali uygulama ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Vakıf yönetimi çalışma dönemi içinde elde ettiği brüt gelirlerin yüzde 20’sini yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ayrımına harcamaya yetkili olup; kalan yüzde 80’ini ise Vakıf mal varlığını artıracak yatırımlar ile Vakıf amaç ve hizmet konularına tahsis etmeye zorunludur.
b) Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri il yedek akçeye ayrılan ödeneklerin tümü ya da bir bölümü vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis edilebilir.

Madde 25- Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis edilen ödeneklerin çalışma dönemi içinde harcanması zorunludur. Ancak bu ödeneklerin tümü ya da bir bölümü belli projelerin gerçekleştirilmesi için bir süre bir fonda tutulabilir.

Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis edilen ödenekler, hiçbir biçimde başka bir amaç ve hizmet konusu için kullanılamazMadde 26- Vakfın bedel karşılığı ürettiği hizmetlerden elde edilecek gelirin en az yüzde 10’u tutarındaki kısmı, turizm eğitimini sürdüren yoksul öğrencilere burs olarak verilir.


4. BÖLÜM
VAKIF ÜYELİĞİ
VAKIF ÜYELİĞİ
Madde 27- Vakfa maddi ya da manevi fayda sağlayabileceği öngörülen gerçek ya da tüzelkişiler, Yönetim Kurulunun kararı ile Vakfa üye olurlar.

VAKIF ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI
Madde 28- Vakıf üyeleri bizzat ya da temsilcileri vasıtası ile katıldıkları faaliyetlerde Vakıf yönetiminin belirleyeceği esaslara göre davranmak zorundadır.
Vakıf Üyeliği sıfatı devredilemez.

MÜEYYİDELER
Madde 29- Sorumluluklarını yerine getirmeyen Vakıf Üyesinin üyelik sıfatı Mütevelli Heyet kararı ile sona erer. Vakıf Üyeliği için yapılan bağış ve aidatlar hiçbir şekilde iade edilemez.

5. BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

VAKFIN İKTİSADİ İŞLETMELERİ
Madde 30- Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek, uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere Vakıf iktisadi işletmeleri kurulabilir.
Vakıf iktisadi işletmeleri, iktisadi işletme statüsüne göre yönetilir.
Yönetim Kurulunca yürürlüğe konulacak iktisadi işletmeler statüsünde, Vakfın tesciline ilişkin bilgiler, Vakfın amaç ve hizmet konuları, işletmenin çalışma konuları, yönetim biçimi ve temsili, yöneticilerin sorumluluğu ve yönetim ilkeleri ile denetimi gibi hükümler yer alır.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 31- Senet değişikliği, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Mütevelli Heyet tarafından alınacak karar ve bu karara ilişkin olarak alınacak mahkeme kararı ile gerçekleştirilir.

VAKFIN FESHİNE KARAR VERİLMESİ
Madde 32- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, Vakfın mal varlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilir. Vakfın sona erdirilmesine ilişkin karar Mütevelli Heyetçe verilir.

Geçici Madde 1- Mütevelli Heyeti üye sayısının Yönetim Kuruluna 11 asil üyenin seçilmesini mümkün kılacak yeterli düzeye ulaştığı tarihe kadar, Yönetim Kurulunun üye sayısına ilişkin olarak vakıf senedinin eski hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Geçici Madde 2- Mevcut Vakıf Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanlığınca, işbu senet değişikliğinin kesinleşerek hukuken sonuçlandığını Vakıf Başkanlığına bildirdiği tarihi takip eden on beş gün içinde toplanarak senedin değişik 17. maddesinde öngörülen bir başkan, bir başkan vekili ve bir sayman üye seçimini gerçekleştirmek suretiyle görev taksimini yapar.